Kategoriler
Deniz İş Kanunu

AMATÖR DENİZCİ EĞİTİM VE YAZILI SINAVLARI BAŞVURU VE KAYIT PROSEDÜRÜ

 1. https://gss.uab.gov.tr/ internet adresinden başvuru için “E-Devlet ile Giriş” menüsünden E-Devlet şifreniz ile giriş yapınız.
 2. Kimlik bilgileriniz MERNİS sisteminden çekilerek ekrana yansıyacaktır. Çıkan ekranda ilgili bölümlere cep telefonu ve elektronik posta bilgilerinizi girerek “Onayla” sekmesine basınız.
 3. Çıkan menüden “Kullanıcı (Amatör)” bölümünden “Amatör Aday İşlemleri” sekmesini tıklayınız.
 4. Çıkan menüden “kimlik bilgileri ve fotoğraf” sekmesine giriş yapınız.
 5. Daha sonra açılan menüden “Fotoğraf Ekle” sekmesine tıklayınız.
 6. Ekranda çıkan yönergeleri takip ederek fotoğrafınızı yükleyiniz. (Fotoğraf JPEG türünde olmalıdır. Fotoğrafınız, 600 DPI çözünürlüğünde, 28mm boyunda ve 23 mmeninde olmalıdır. Fotoğraf dosyasının boyutu 64 KB’tan büyük olmamalıdır.)
 7. Daha sonra ilave herhangi bir işlem yapmadan sistemden çıkış yapınız
 8. Yukarıda belirtilen şekilde sisteme kayıt işleminiz yaptıktan sonra ANKARA’da sınava girmek istiyorsanız adb@uab.gov.tr elektronik posta adresine mesaj gönderiniz.
 9. Mesajınızda mobil telefon bilgilerinizi, ad soyadı ve TC Kimlik numarası bilgilerinizi de yazınız.
 10. Kayıt işlemi gerçekleştirildikten sonra tarafınıza elektronik posta ile sınav ve eğitime gireceğiniz tarih bilgisi iletilecektir.
 11. ANKARA dışında eğitime ve sınava girmek istiyorsanız girmek istediğiniz il/ilçedeki LİMAN BAŞKANLIKLARINA başvuruda bulununuz. LİMAN BAŞKANLIKLARI listesine ulaşmak için tıklayınız.
 12. Amatör Denizci Eğitim ve Sınavları tamamen ücretsizdir. Sadece sınavı kazananlardan Amatör Denizci Belgesi harcı olarak 39,70 TL’lik belge harcı alınmaktadır.
 13. 13. 39,70 TL’lik Amatör Denizci Belge harcı Veraset ve Harçlar Vergi Dairesine yada “ödemeler.udhb.gov.tr” internet adresi üzerinden başvuru yapılmak suretiyle alacağınız C Kodu ile Halk Bankasına yatırılmaktadır.
 14. Eğitim ve sınav sonunda başarılı olanlar, aşağıda bulunan dilekçe ekinde Sağlık Raporu, (Sürücü Belgesi olanlar muaftır, Sürücü Belgesi fotokopisini vermeleri yeterlidir.) ve Amatör Denizci Belge harcı olan 39,70 TL’lik harç dekontunu sınava girdiğiniz yere iletmeleri durumunda belgeleri kısa sürede teslim edilecektir.
Kategoriler
Deniz İş Kanunu

İHBAR TAZMİNATI

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinde taraflardan biri haklı neden olmadan sözleşmeyi feshetmek isterse durumu diğer tarafa bildirmesi ve kanunda öngörülen öneli vermesi gerekir. Haklı neden olmadan ve usulsüz  (karşı tarafa bildirim süresinin tanınmaması) şekilde belirsiz iş sözleşmesini fesheden taraf, karşı tarafa ihbar tazminatı dediğimiz bir tazminat ödemek durumunda kalacaktır.

Deniz İş Kanunu’nun 16. Maddesi uyarınca;

Süresi belirsiz hizmet akitlerinin çözülmesinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

Hizmet akti:

a) İşi altı ay sürmüş olan gemiadamı için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlıyarak iki hafta sonra,

b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan gemiadamı için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlıyarak dört hafta sonra,

c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan gemiadamı için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlıyarak altı hafta sonra,

ç) İşi üç yıldan fazla sürmüş olan gemiadamı için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlıyarak sekiz hafta sonra Bozulmuş olur.

            Bildirme şartına uymayan taraf, yukarıda yazılı önellere uygun ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

Ancak gemiadamının sendikaya üye olması, şikayete başvurması gibi sebeplerle işinden çıkarılması hallerinde ve genel olarak hizmet aktini bozma hakkının kötüye kullanıldığını gösteren diğer durumlarda  yukarıda yazılı bildirim sürelerine ait ücretlerin üç katı tutarı tazminat olarak ödenecektir.

İşveren veya işçinin usulsüz fesih halleri ihbar tazminatı ödenmesini gerektirir, buna ek olarak da koşulları oluşmuşsa bildirim süresi kendisine tanınmayan taraf, usulsüz fesih yapan taraftan genel hükümlere dayanarak maddi ve manevi tazminat da talep edebilecektir. Tarafların ayrıca tazminat isteme hakkı saklıdır.

Kanunda gösterilen öneller asgari olup taraflar bu bildirim sürelerini toplu iş sözleşmesiyle veya hizmet akti ile artırabilirler.

İhbar tazminatı için Deniz İş Kanunu’nda özel bir zamanaşımı süresi öngörülmemiş olup Türk Borçlar Kanunu 146. Maddesi gereği 10 yıllık zamanaşımı süresine tabidir.

Kıdem tazminatının hesabında olduğu gibi ihbar tazminatı hesaplanırken de gemiadamının asıl temel ücretine ek olarak gemiadamına sağlanan para veya para ile ölçülebilir menfaatler de göz önünde bulundurulur.

 

Kategoriler
Deniz İş Kanunu

DENİZ İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİNİN SONUÇLARI

DENİZ İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİNİN SONUÇLARI:

KIDEM TAZMİNATI

Kıdem tazminatı kanunda belirtilen asgari bir yıllık çalışma süresini dolduran işçiye veya ölümü halinde mirasçılarına işveren tarafından ödenen paradır.

Kıdem tazminatı sadece kanunda öngörülen hallerde en az 1 yıl hizmet süresi olan işçilere kıdemleri oranında verilir. İş sözleşmesinin sona erdiği her durumda işçi olan gemiadamı kıdem hak kazanamaz. İşçiye kıdem tazminatı alacağı, işçinin işverenden aldığı son ücrete göre belirlenir.

Deniz İş Kanununda öngörülen şartlara sahip olması halinde gemiadamı şu durumlarda kıdeme hak kazanacaktır:

 1. Deniz İş kanunu kapsamına giren bir gemide iş sözleşmesi ile çalışıyor olmak:

Deniz İş Kanunu denizlerde, göl ve akarsularda Türk bayrağını taşıyan ve 100 ve daha üstü grostonilatoluk gemilerde bir iş sözleşmesi ile çalışan gemi adamları ve işverenleri hakkında uygulanır.

 1. Asgari kıdem şartı:

İş sözleşmesi sona erdiği tarihte gemiadamının en az 1 yıllık kıdeme sahip olması gerekir. Sözleşmenin belirli ya da belirsiz süreli olmasının bir önemi yoktur.

 1. İş Sözleşmesinin Deniz İş Kanunu’nun 20. maddesinde yazan hallerden biri ile sona ermiş olması:

Bu haller; fesih, ölüm ve infisah halleridir.

Fesih Halleri

 1. “Bu Kanuna tabi gemi adamlarının hizmet akitlerinin: İşveren tarafından bu Kanunun 14 üncü maddesinin 1 inci bendinde gösterilen sebepler dışında feshedilmesi.”
 • İş sözleşmesinin gemi adamınca derhal, haklı nedenlerle feshetmesi durumunda işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz. Haklı nedenle fesih dışında işverenin yaptığı haksız, usulsüz fesih, sendikal sebeplerle gemiadamının iş sözleşmesinin feshi hallerinde gemiadamı kıdem tazminatına hak kazanacaktır.
 1. “Gemi adamı tarafından bu Kanunun 14 üncü maddesinin II nci ve III üncü bentleri uyarınca,”
 • Gemi adamı tarafından;
 1. a) Ücretin kanun hükümleri veya hizmet akti gereğince ödenmemesi,
 2. b) İşveren veya işveren vekilinin gemi adamına karşı, kanuna, hizmet akitlerine veya sair iş şartlarına aykırı hareket etmesi,
 3. c) İşveren veya işveren vekilinin gemi adamına karşı denizcilik kural ve teamüllerine veya ahlak ve adaba aykırı hareket etmesi durumlarında iş sözleşmesi haklı nedenlerle feshedilirse kıdem tazminatı hakkı doğar.
 • İşveren, işveren vekili veya gemi adamı tarafından:
 1. a) Geminin herhangi bir sebeple 30 günden fazla bir süre seferden kaldırılması,
 2. b) Gemi adamının herhangi bir sebeple sürekli olarak gemide çalışmasına engel bir hastalığa veya sakatlığa uğraması durumlarında hem işveren hem de gemiadamı kıdem tazminatına hak kazanır.

III.   İş sözleşmesinin muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla feshedilmesi durumunda kıdem tazminatı hakkı doğar.

 1. Sözleşmenin gemi adamı tarafından bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı, yahut toptan ödeme almak amacıyla feshedilmesi halinde kıdem tazminatı hakkı doğar.

 

Ölüm Hali

Gemi adamının ölümü ile sözleşmenin sona ermesi halinde kıdem tazminatı gemi adamının yasal mirasçılarına ödenir.

İnfisah Hali

Geminin kayba uğraması, terk edilmesi veya harp ganimeti ilan edilmesi veyahut Türk Bayrağından ayrılması hallerinde kendiliğinden sözleşmesi bozulan(infisah) gemi adamı kıdem tazminatı hakkına sahip olur.

 

KIDEM SÜRESİNDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR

Kıdem süresi hesaplanırken öncelikle ilk bakılması gereken husus işçi gemiadamının işe başladığı tarihtir. Kanunda her ne kadar belirtilmese de işe başlangıç tarihini işçinin fiilen işe başladığı tarih şeklinde yorumlamak gerekir. Deniz İş Sözleşmesinin sona erdiği tarih de kıdem süresinin sonu olacaktır. Sözleşmenin sona erdiği tarih derhal fesihte feshin bildirildiği tarih, önelli fesihlerde bildirim süresinin bittiği tarih, ölüm halinde ölüm tarihi kıdem süresinin bittiği gün demektir.

Kıdem tazminatına esas olacak kıdem süresini tespitinde sadece işçinin işini yaptığı gemideki çalışması dikkate alınmaz. Buna ilaveten aynı işverenin diğer gemilerinde veya başka hizmetlerinde de gemiadamının çalışması söz konusu ise bu süreler de gemiadamının kıdem süresine eklenecektir.  Deniz İş Kanunu’nun 20. Maddesinin 2. Fıkrasında;

“Gemi adamlarının kıdemleri hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik gemilerinde ve hizmetinde çalıştıkları süreler gözönüne alınarak hesaplanır.”     denmekte olup gemi işyeri olmayan ve deniz taşıma işi sayılmayan hizmetlerde geçen sürelerin dahi birleştirilebileceği öngörülmüştür. Birleştirilecek bu dönemler farklı kanuna tabi ise kıdem hesabı tabi olunan bu kanuna göre hesaplandıktan sonra asıl kıdem süresine eklenecektir.

Geminin devredilmesi, herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli söz konusu olduğunda  gemiadamının kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki hizmet sözleşmeleri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanacaktır.

12/7/1975  tarihinden itibaren geminin devri veya herhangi bir suretle el değiştirmesi halinde işlemiş kıdem tazminatlarından her iki işveren de sorumludur. Ancak işyerini devreden işverenlerin bu sorumlulukları gemiadamını çalıştırdıkları sürelerle ve devir esnasındaki gemiadamının aldığı ücret seviyesiyle sınırlıdır.

12/7/1975 tarihinden önce işyeri devrolmuş veya herhangi bir suretle el değiştirmiş ise devir mukavelesinde aksine bir hüküm yoksa işlemiş kıdem tazminatlarından yeni işveren sorumlu olacaktır.

Kısaca; geminin devri ile devirden önceki işverende geçen hizmet süresi ile gemiyi devralan işverende geçen çalışma süreleri birleştirilerek kıdem süresi hesaplanacaktır. Geminin devri tek başına iş sözleşmesinin feshini gerektirmez. Ancak gemi devirden sonra Türk Bayrağını taşıma hakkını kaybederse sözleşme kendiliğinden sona erecektir.

Gemi adamının hak ettiği kıdem tazminatının ödenmemesi halinde işveren veya vekili hakkında idari para cezası verilir.

 

KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI VE TAVAN MİKTARI

 • Gemi adamının işe fiilen başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence gemi adamına 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Grev ve lokavtta geçen süreler kıdem süresine eklenemeyecektir.
 • Kıdem tazminatı ile ilgili 30 günlük süre bireysel hizmet sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile gemiadamı lehine artırılabilir.
 • Ancak gemiadamının işverenden alacağı kıdem tazminatının bir üst sınırı vardır. Gemiadamının aylık ücreti çok yüksek olsa da toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez. (Kıdem Tazminatı Tavanı)
 • Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılır. Sefer, parça başına akord, götürü veya yüzde usulü gibi ücretin sabit olmadığı hallerde son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminatın hesabına esas tutulur. Ancak, son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde tazminata esas ücret, gemi adamının işten ayrılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır.
 • Kıdem tazminatının hesaplanırken gemiadamının aylık asıl ücreti dışında ücret ekleri, sosyal yardımlar gibi işçiye yapılan ek ödemeler de hesaba dahil edilecektir.
 • Kıdem tazminatı alacağı için özel bir faiz türü kanunda öngörülmediğinden yasal faiz uygulanacaktır. Kanunda açık bir hüküm olmamakla beraber kıdem tazminatı alacağına uygulanacak yasal faizin fesih tarihinden itibaren uygulanması gerekir.
 • Kıdem tazminatı için Deniz İş Kanunu’nda zamanaşımı süresi öngörülmemiştir.
 • Türk Borçlar Kanunu uygulaması yönünden 10 yıllık genel zamanaşımına tabidir
Kategoriler
Deniz İş Kanunu

DENİZ İŞ KANUNU’NDA YILLIK ÜCRETLİ İZİN

Taraflar arasında  yıllık ücretli izinden vazgeçildiğine dair yapılacak anlaşmalar geçersizdir. Yıllık ücretli izin hakkı anayasa tarafından koruma altına alınmış olup işçinin yıl içinde dinlenmesi zorunlu tutulmuştur. Bu haktan feragat edilemez.

Gemiadamının yıllık ücretli izne hak kazanmasının ilk şartı öncelikle Deniz İş Kanunu kapsamına giren bir deniz iş sözleşmesi ile çalışıyor olmasıdır.

 1. şart; Gemiadamının aynı işveren emrinde veya aynı gemide bir takvim yılı içinde bir veya birkaç hizmet aktine dayanarak en az altı ay çalışmış olması gerekmektedir. 6 ayı dolmayan bir gemiadamının ücretli izin kullanma hakkı bulunmamaktadır. Deniz İş Kanunu’nda 6 ay olarak belirlenen bu süre, 4857 İş Kanunu’nda ise 1 yıl olarak düzenlenmiştir. Yıllık ücretli izin konusunda Deniz İş Kanunu’na tabi bir işçi için lehe bir düzenlemedir.

Kanun yıllık izin süresini belirlerken gemiadamlarının hizmet/çalışma sürelerine göre 2’li bir ayrım yapmıştır.

1-İzin süresi, altı aydan bir yıla kadar hizmeti olan gemiadamları için 15 günden

2- Bir yıl ve daha fazla hizmeti olanlar için yılda bir aydan az olamaz.

Yıllık izin hakkının oluşup oluşmadığının tespitinde aynı işverene ait farklı gemilerde çalışılan süreler de dikkate alınacaktır.

4857 sayılı İş Kanunu’nda olduğu gibi tarafların kanunda yazan yıllık izin sürelerini aralarında yapacakları anlaşma ile artırabilme imkanı Deniz İş Kanunu hükümlerinde düzenlenmemiştir. Ancak açık bir düzenlenme bulunmayan bu husus iş kanunlarının işçi lehine yorumlanması ilkesinden hareketle tarafların anlaşmasıyla izin sürelerinin uzatılabileceği öğretide kabul edilmektedir.

 1. maddede gösterilen 15 günlük ve bir aylık izin süreleri  iş günü olarak ayrıca belirtilmediğinden yıllık ücretli izinde tatil günleri de dikkate alınacaktır.

Gemiadamının yıllık iznine denk gelen ücretinin işçiye ne zaman verileceği yönünde Deniz İş Kanunu’nda bir hüküm bulunmadığından buradaki boşluk 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili maddelerine göre doldurulacaktır.  TBK 425. Maddenin 1. Fıkrası uyarınca ücret işçi izne çıkmadan önce verilmelidir.

İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık ücretli izin süresine ilişkin ücretini, ilgili işçinin izne başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermekle yükümlüdür.”

Bu hakka ek olarak gemiadamı, dilerse, işveren veya işveren vekilinden ücretli izne ilişkin olarak 7 güne kadar ücretsiz yol izni de isteyebilir. Bu yol izni süresi gemiadamının yıllık iznini geçireceği yerin geminin bulunduğu konumdan farklı bir yerde olması durumunda işçinin yolda geçireceği sürenin yıllık izin günlerinden düşülmemesi amacıyla işçiye tanınmış bir haktır. Keza gemiadamı yıllık iznini geçireceği yeri kendisi belirleyebilmektedir, işveren işçinin bu kararını kabul etmekle yükümlüdür. Gemiadamı, yıllık ücretli iznini yabancı bir memleket limanında veya hizmet aktinin yapılmış bulunduğu mahalden gayri bir yerde kullanmaya zorlanamaz. Ancak İzin işverenin uygun göreceği bir zamanda kullanılır.

Kullanılamayan İzne Karşılık Gelen Ücretin  İşçiye Ödeneceği Durumlar

Deniz İş Kanunu madde 40/son;

“Gemiadamının hakettiği yıllık ücretli izni kullanmadan hizmet akti 14 üncü maddenin II, III ve IV üncü bentlerine göre bozulursa, işveren veya işveren vekili izin süresine ait ücreti, gemiadamına ödemek zorundadır.”

Aşağıda yazılan hallerde gemiadamının kullanmadığı yılık iznine tekabül eden ücret tutarı işverence gemiadamına ödenecektir.

Süresi belirli olan veya olmayan yahut da sefer üzerine yapılan hizmet akti:

Gemiadamı tarafından:

a) Ücretin kanun hükümleri veya hizmet akti gereğince ödenmemesi,

b) İşveren veya işveren vekilinin gemiadamına karşı, kanuna, hizmet akitlerine veya sair iş şartlarına aykırı hareket etmesi,

c) İşveren veya işveren vekilinin gemiadamına karşı denizcilik kural ve teamüllerine veya ahlak ve adaba aykırı hareket etmesi

sebebiyle yapılan fesihlerde

İşveren, işveren vekili veya gemiadamı tarafından:

a) Geminin herhangi bir sebeple 30 günden fazla bir süre seferden kaldırılması,

b) Gemiadamının herhangi bir sebeple sürekli olarak gemide çalışmasına engel bir hastalığa yakalanması veya engelli hâle gelmesi

sebebiyle yapılan fesihlerde

c).   Geminin kayba uğraması, terk edilmesi veya harp ganimeti ilan edilmesi veyahut Türk Bayrağından ayrılması hallerinde hizmet akti kendiliğinden bozulması durumunda