Kategoriler
Deniz İş Kanunu

İHBAR TAZMİNATI

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinde taraflardan biri haklı neden olmadan sözleşmeyi feshetmek isterse durumu diğer tarafa bildirmesi ve kanunda öngörülen öneli vermesi gerekir. Haklı neden olmadan ve usulsüz  (karşı tarafa bildirim süresinin tanınmaması) şekilde belirsiz iş sözleşmesini fesheden taraf, karşı tarafa ihbar tazminatı dediğimiz bir tazminat ödemek durumunda kalacaktır.

Deniz İş Kanunu’nun 16. Maddesi uyarınca;

Süresi belirsiz hizmet akitlerinin çözülmesinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

Hizmet akti:

a) İşi altı ay sürmüş olan gemiadamı için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlıyarak iki hafta sonra,

b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan gemiadamı için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlıyarak dört hafta sonra,

c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan gemiadamı için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlıyarak altı hafta sonra,

ç) İşi üç yıldan fazla sürmüş olan gemiadamı için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlıyarak sekiz hafta sonra Bozulmuş olur.

            Bildirme şartına uymayan taraf, yukarıda yazılı önellere uygun ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

Ancak gemiadamının sendikaya üye olması, şikayete başvurması gibi sebeplerle işinden çıkarılması hallerinde ve genel olarak hizmet aktini bozma hakkının kötüye kullanıldığını gösteren diğer durumlarda  yukarıda yazılı bildirim sürelerine ait ücretlerin üç katı tutarı tazminat olarak ödenecektir.

İşveren veya işçinin usulsüz fesih halleri ihbar tazminatı ödenmesini gerektirir, buna ek olarak da koşulları oluşmuşsa bildirim süresi kendisine tanınmayan taraf, usulsüz fesih yapan taraftan genel hükümlere dayanarak maddi ve manevi tazminat da talep edebilecektir. Tarafların ayrıca tazminat isteme hakkı saklıdır.

Kanunda gösterilen öneller asgari olup taraflar bu bildirim sürelerini toplu iş sözleşmesiyle veya hizmet akti ile artırabilirler.

İhbar tazminatı için Deniz İş Kanunu’nda özel bir zamanaşımı süresi öngörülmemiş olup Türk Borçlar Kanunu 146. Maddesi gereği 10 yıllık zamanaşımı süresine tabidir.

Kıdem tazminatının hesabında olduğu gibi ihbar tazminatı hesaplanırken de gemiadamının asıl temel ücretine ek olarak gemiadamına sağlanan para veya para ile ölçülebilir menfaatler de göz önünde bulundurulur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir